© 2017 Spine and Sports Physio

Limited Company Number - 05859203

Physio Carmarthen, Acupuncture Clinic Carmarthen

To Book An Appointment

Call 07738923960​

1/3
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Spine Rehabilitation

I am experienced at Assessing, Diagnosing and Treating all kinds of Neck and Back conditions both Acute and Chronic,  even if treatment (including Physiotherapy) has not been successful in the past.

Adsefydli Asgwrn y Cefn

 

Rwyf yn brofiadol yn asesu, canfod a thrin pob math o broblemau i wneud a'r Gwddf ac Asgwrn y Cefn. Problemau hen neu newydd, hyd yn oed os nad yw triniaeth (Gan gynnwys Ffisiotherapi) wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol.

Sports injuries

Trained to Masters level I can offer comprehensive management of all types of Sport injuries. I can also help identify possible issues which could help prevent injuries and improve performance.

Anafiadau Chearaeon

 

Wedi'i hyfforddi i lefel Meistr gallaf gynnig gwasanaeth cynhwysfawr i bob math o anafiadau chwaraeon. Gallaf hefyd helpu i nodi materion posibl a allai helpu i atal anafiadau a gwella perfformiad

Acupuncture

As a member of the Acupuncture Association of Chartered Physiotherapist I can offer Acupuncture treatment to help with pain relief in combination with other treatments.

Aciwbigo

 

Fel aelod o Gymdeithas Aciwbigo o Ffisiotherapydd Siartredig Gallaf gynnig triniaeth aciwbigo i helpu gyda rhyddhad poen ar y cyd â thriniaethau eraill.